TV Krant

 

Privacy en cookies

Wij, de vereniging AVROTROS en Hilversumse Media Compagnie C.V. (hierna AVROTROS en HMC) vinden uw privacy belangrijk. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

TV Krant wordt in opdracht van AVROTROS door HMC uitgegeven. Dit omvat tevens de abonnementenadministratie en de bijbehorende website. Tevens verwerkt HMC persoonsgegevens met het oog op evenementen en de webshop van AVROTROS.

Contactgegevens AVROTROS en HMC

Witte Kruislaan 55
1217 AM  Hilversum
035-6728798
info@tvkrant.nl


Uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens aangezien u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Voor- en achternaam

-       Geslacht

-       Geboortedatum

-       Adresgegevens

-       Telefoonnummer

-       E-mailadres

-       IP-adres (geanonimiseerd)

-       Bankrekeningnummer

 

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tvkrant.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Leveren van onze producten (bijvoorbeeld het abonnement op TV Krant)

-       Afhandelen van uw betaling

-       Behandelen van vragen, tips of klachten

-       Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

-       Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-       Informeren over deelname aan winacties/puzzels

-       Gericht aanbiedingen doen, bijv. via e-mail, post of telefoon

-       Analyseren, onderhouden en optimaliseren van (mobiele) websites en bijbehorende technologieën waaronder de beveiliging om onder andere fraude tegen te gaan

-       Marktonderzoek uitvoeren en managementinformatie samenstellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie

-       Voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving

-       Verhuren van (NAW-)gegevens aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen van persoonsgegevens met derden’)

 

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen verzameld en verwerkt ten behoeve van de facturering of het leveren van het gevraagde product, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na het einde van de klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbiedingen van onze producten en diensten omdat u abonnee bent (geweest) van TV Krant, dan blijft u deze ontvangen tot uiterlijk twee jaar na beëindiging van het abonnement. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van onze producten en diensten, omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt. Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard. Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld voor de levering van TV Krant). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij kunnen een opgegeven telefoonnummer gebruiken voor telemarketingdoeleinden. In geval van consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet die (nog) geen klant van ons zijn, zal altijd vooraf worden ontdubbeld met het Bel-me-niet Register. Gegevens van diegenen die niet in het Bel-me-niet Register zijn ingeschreven en die geen consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet zijn, kunnen voor telemarketingdoeleinden worden gebruikt. In ieder telemarketinggesprek zal de mogelijkheid worden geboden zich te verzetten tegen telemarketing en zal eveneens worden gewezen op het Bel-me-niet Register en de mogelijkheid daarin te worden opgenomen

 

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens eenmalig gebruiken om u een aanbieding te doen waarvan zij verwachten dat die aanbieding aansluit bij de interesse van onze lezers. Een voorbeeld hiervan zou een goededoeleninstelling kunnen zijn. In een dergelijk geval is contractueel vastgelegd dat de adverteerder het bestand eenmalig mag benaderen en daarbij de betreffende marketingregelgeving in acht neemt (o.a. rekening houdend met Postfilter). Wij controleren of adverteerders zich aan die voorwaarden houden. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Neem daartoe dan contact op met privacy@tvkrant.nl (of zie andere contactgegevens onder ‘Service’). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het kan echter zijn dat u al geselecteerd bent voor een aanbieding en deze alsnog ontvangt na de blokkade.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Uiteraard hebben wij waarborgen getroffen om ervoor te zorgen dat uw recht op privacy prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Daartoe hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

-       Het sluiten van een bewerkersovereenkomst met Google

-       Het maskeren van de laatste 3 cijfers van het IP-adres

-       'Gegevens delen' met Google is uitgezet

-       We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen, aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Als u de e-mails niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de e-mail. 

 

Doorgifte

Wij hebben als uitgangspunt om uw persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kunnen we daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekeren. Voor een klein onderdeel van onze dienstverlening maken we gebruik van Mailchimp, gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield, een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Op basis daarvan is het toegestaan dat Mailchimp persoonsgegevens verwerkt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@tvkrant.nl (of zie andere contactgegevens onder ‘Service’).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@tvkrant.nl (of zie andere contactgegevens onder ‘Service’).  Indien u van mening bent dat u naar aanleiding van uw melding/verzoek niet voldoende door ons bent geholpen, hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van TV Krant, via onze website of per e-mail.

Hilversum, 18 mei 2018